kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny jest produktem bankowym przeznaczonym na realizowanie przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których głównym celem jest powiększanie, modernizacja lub odtworzenie majątku trwałego, jak również nabycie udziałów przedsiębiorstwa lub papierów wartościowych, czyli inwestycji długoterminowych. Do celów kredytu możemy także zaliczyć zakup wartości prawnych lub niematerialnych.

Głównym warunkiem uzyskania takiego kredytu jest uzyskanie pozytywnego wyniku przeprowadzonej analizy ekonomiczno-finansowej kredytowanego przedsięwzięcia. Bank zazwyczaj wymaga własnego udziału firmy, co pozwoli na redukcję ryzyka kredytowego ponoszonego przez bank. Kredyt, których chcemy zaciągnąć wiąże się ze specjalnymi warunkami, jakie musi spełnić przedsiębiorca, podczas starania się o zaciągnięcie takiej pożyczki. Przede wszystkim właściciel firmy musi uzasadnić wiarygodność planowanej inwestycji i jej oczekiwane rezultaty, w szczególności pokazanie spodziewanych zysków, jakie może przynieść inwestycja.

Dodatkowo bank może od nas poprosić oprócz podstawowych wniosków potrzebnych do zaciągnięcia zobowiązania, dokumentów dotyczących kosztorysu inwestycji, a także jej biznesplanu. Po pozytywnym rozpatrzeniu naszej prośby, musimy się także liczyć z sytuacją w której bank poprosi nas o przedstawienie bieżących faktur dotyczących naszej inwestycji lub wykazania postępów jej realizacji. Co do kwoty kredytu może ona zostać przekazana w całości lub we wcześniej ustalonych transzach, ale może także przybrać formę linii kredytowej. Jeżeli decydujemy się na wypłacanie kwoty w ratach, otrzymanie kolejnej z nich jest uwarunkowane spełnieniem zobowiązań wynikających
z wcześniej podpisanej umowy.

Natomiast w przypadku linii kredytowej, umowa nie precyzuje obowiązujących terminów i kwot wypłaty środków. Ważnym elementem podczas zaciągania kredytu inwestycyjnego jest możliwość jego spłaty, a mianowicie wyboru jednego z dwóch sposobów. Pierwszą możliwością jaką możemy wybrać to równe raty kapitałowe, co jest równoznaczne z malejącymi ratami sumarycznymi, gdy ż w tym wypadku odsetki są naliczane od coraz to niższego kredytu. Drugim sposobem są raty sumaryczne, które przez cały okres obowiązywania pożyczki są równe.

W umowach z bankiem istnieją jednak także dodatkowe opcje, czyli jednorazowa spłata kapitału lub przyjęcie nieregularnych schematów spłat, ustalonego indywidualnie dla każdego z klientów. W tych przypadkach radzimy jednak skontaktowanie się z naszym doradcą w celu przedstawienia indywidualnych opcji pożyczki.

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus